اهداف

اهداف و مقاصد

انستیتوت اهداف ذیل را دنبال می نماید:

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ژورنالیزم و رسانه‌های کشور و در راستای معیاری کردن و بهبود سطح کیفی نظام رسانه‌ای افغانستان؛
 • افزایش استانداردهای پژوهش و روزنامه‌نگاری از طریق انجام تحقیقات علمی و آموزش برای روزنامه‌نگاران، دانشجویان ژورنالیزم و فعالان رسانه ای؛
 • مطالعه و پژوهش و کاربرد تکنیک‌های ارتباطی و رسانه‌ای به منظور تسهیل توسعه پایدار، اقتصادی و فناوری در کشور؛
 • زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مرتبط؛
 • مطالعه در حوزه علوم ارتباطات، رسانه و دانش‌های مرتبط، شناخت و سنجش باورها، نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات مخاطبان رسانه‌های افغانستان؛
 •   دفاع از آزادی بیان وآزادی رسانه‌ها در چهار چوب قوانین نافذ، معیارهای حرفه‌یی، موازین اخلاقی و ارزش‌های جهانی ژورنالیزم؛
 • نهادینه کردن تحقیق، نظر سنجی و گزارش‌های پژوهشی و افشاگرانه در کشور به ویژه در بخش رسانه‌ها؛
 • تلاش برای بهترسازی قانون‌ رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و تصویب قانون استخدام و بیمه کاری در رسانه‌های همگانی؛
 • ایجاد زمینه تعامل متقابل بین اعضاء و همچنین پژوهشگران و استادان ژورنالیزم و ارتباطات در افغانستان با کشورهای منطقه؛
 • تشویق دانش پژوهان فعال در حوزه آموزش و پژوهش ارتباطات و رسانه؛
 • ترویج و توسعه آزادی بیان و آزادی اطلاعات و حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران؛
 • توسعه کیفیت روزنامه‌نگاری از طریق آموزش‌های علمی و حرفه‌ای در افغانستان؛
 • آموزش روزنامه نگاری به روزنامه نگاران با تمرکز بر توسعه مهارت های عملی و حرفه ای در سراسر افغانستان؛